Beheersen 2018-01-03T09:26:54+00:00

Beheersen

Als soorten zich eenmaal gevestigd hebben zullen tot in lengte van jaren beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling van de populatie nog enigszins binnen de perken te houden. Ook bij het uitvoeren van die maatregelen zal het vaak nodig zijn dat de overheid de bevolking daarbij actief betrekt om een maximale effectiviteit te bereiken.

Voorbeeld Landschapsbeheer Flevoland
Landschapsbeheer Flevoland werkt met vrijwilligers actief aan de zorg voor het landschap. Dat betekent onder andere: het signaleren, elimineren of het beheersen van invasieve planten.

Eerst worden de betreffende soorten geïnventariseerd, waarbij gebruik wordt gebruik gemaakt van Obsmap/Waarneming.nl. Op grond daarvan worden kaarten gemaakt. De bestrijding verschilt van soort tot soort.  Uitgangspunt is dat er geen chemische middelen worden gebruikt. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar:

  • Voor Amerikaanse vogelkers kan de soort in een vroege fase van vestiging worden bestreden door ze er uit te trekken/te spitten (arbeidsintensief) of af te zagen en de stobben te bedekken met grond. In een latere fase kunnen de bomen worden geringd.
  • De Canadese kornoelje lijkt erg op de inheemse rode kornoelje en is daarom lastig te herkennen. Kenmerkend is de uitgebreide wortelopslag. Voor de bestrijding werkt het goed om de soort uit te trekken of af te zagen en vaak (minstens 4 x per jaar) te maaien. Een andere effectieve methode is het afzagen van de boompjes en het bedekken van de stobbe met grond, zodat er een soort molshoop ontstaat. Dit is echter lastig als er veel uitlopers zijn.
  • De Zwarte balsempopulier is een agressieve groeier. De soort kan effectief worden bestreden door hem te ringen.
  • Het bestrijden van de Reuzenberenklauw is een kwestie van lange adem; soms zijn wel 10 jaar achtereen maatregelen nodig. De bestrijding bestaat uit het voorkomen van zaadvorming in drie stappen: machinaal maaien (meestal door de gemeente), maaien met de zeis/schoffelen en wortels doorsteken (vrijwilligers). Bij de bestrijding van de Reuzenberenklauw is de ARBO erg belangrijk.
  • De bestrijding van de Cotoneaster start in 2016. Maar weinig mensen zijn op de hoogte van de groeikracht van deze soort; mensen vinden hem vaak erg mooi. Het herkennen van de soort is lastig. De enige inheemse soort komt alleen in Limburg voor; het is de vraag of het belangrijk is de soort buiten Limburg te herkennen alvorens tot bestrijding over te gaan.

[Bron: lezing van Kemenade]